JURIDISCHE MEDEDELING

JURIDISCHE MEDEDELING

INFORMATIE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN WET (LSSI)

LOGICALLY EL CAPOTE, SL, verantwoordelijk voor de website, hierna VERANTWOORDELIJK, stelt dit document beschikbaar aan gebruikers, waarmee het van plan is te voldoen aan de verplichtingen uiteengezet in Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische Commerce (LSSICE), BOE No 166, evenals het informeren van alle gebruikers van de website over de gebruiksvoorwaarden.

Elke persoon die toegang heeft tot deze website, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich tot de naleving en strikte naleving van de hierin uiteengezette bepalingen, evenals elke andere wettelijke bepaling die van toepassing kan zijn.

LOGICALLY EL CAPOTE, SL behoudt zich het recht voor om elke vorm van informatie die op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder enige verplichting tot voorafgaande kennisgeving of het informeren van gebruikers over deze verplichtingen, waarbij de publicatie op de website van LOGICALLY als voldoende wordt beschouwd. EL CAPOTE, SL.

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Domeinnaam: poloselcapote.com/
Handelsnaam: LOGISCH EL CAPOTE, SL
Bedrijfsnaam: LOGICALLY EL CAPOTE, SL
NIF: B85033991
Maatschappelijke zetel: C/ Claudio Coello 46, 28001 Madrid (MADRID)
Telefoon: 915784261
E-mail: administracion@poloselcapote.com
Geregistreerd in het handelsregister van Madrid VOLUME 24.123 BOEK 0, FOLIO 78, AFDELING 8, BLAD M-433461 REGISTRATIE 1

2. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

De website, inclusief maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen, zijn eigendom van de VERANTWOORDELIJKE of hebben, indien van toepassing, een licentie of uitdrukkelijke toestemming door de auteurs. Alle inhoud van de website wordt naar behoren beschermd door de voorschriften van intellectuele en industriële eigendom, en is ook geregistreerd in de overeenkomstige openbare registers. Ongeacht het doel waarvoor ze bestemd zijn, vereist de gehele of gedeeltelijke reproductie, het gebruik, de exploitatie, de distributie en de marketing in ieder geval de voorafgaande schriftelijke toestemming van de VERANTWOORDELIJKE. Elk gebruik dat niet eerder is toegestaan, wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen die niet tot de VERANTWOORDELIJKE behoren en die op de website kunnen verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele controverses die met betrekking tot hen kunnen ontstaan. De VERANTWOORDELIJKE machtigt uitdrukkelijk derden om rechtstreeks door te verwijzen naar de specifieke inhoud van de website, en in ieder geval rdoorverwijzen naar de hoofdwebsite van poloselcapote.com/.

De VERANTWOORDELIJKE erkent ten gunste van hun eigenaren de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten, en hun loutere vermelding of verschijning op de website impliceert niet het bestaan ​​van enige rechten of verantwoordelijkheid over hen, noch impliceert het goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door dezelfde .
Om enige vorm van observatie te maken met betrekking tot mogelijke inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals op de inhoud van de website, kunt u dit doen via de e-mail administracion@poloselcapote.com.

3. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De VERANTWOORDELIJKE is vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de informatie die op zijn website is gepubliceerd, op voorwaarde dat hij niet effectief weet dat deze informatie is gemanipuleerd of geïntroduceerd door een derde partij die geen banden heeft met hem of, indien hij dat heeft gedaan, zorgvuldig heeft gehandeld om de gegevens intrekken of de toegang onmogelijk maken.
Gebruik van Cookies
Deze website kan gebruik maken van technische cookies (kleine informatiebestanden die de server naar de computer van de persoon die de pagina opent) stuurt om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en weergave van de site. De gebruikte cookies zijn in ieder geval tijdelijk, met als enig doel het browsen efficiënter te maken, en verdwijnen wanneer de sessie van de gebruiker eindigt. Deze cookies verstrekken in geen geval zelf persoonlijke gegevens en zullen niet worden gebruikt om deze te verzamelen.
Door het gebruik van cookies is het ook mogelijk dat de server waarop de website zich bevindt de browser herkent die door de gebruiker wordt gebruikt om de navigatie te vergemakkelijken, bijvoorbeeld toegang voor gebruikers die zich eerder hebben geregistreerd bij de gebieden, diensten, promoties of wedstrijden die exclusief voor hen zijn gereserveerd zonder zich voor elk bezoek te hoeven registreren. Ze kunnen ook worden gebruikt om het publiek, verkeersparameters te meten, de voortgang en het aantal inzendingen te controleren, enz., in deze gevallen technisch overbodige cookies, maar gunstig voor de gebruiker. Deze website zal geen noodzakelijke cookies plaatsen zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker.
De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser te configureren om te worden gewaarschuwd voor de ontvangst van cookies en om de installatie ervan op zijn computer te voorkomen. Raadpleeg de instructies van uw browser voor meer informatie.
linkbeleid
Vanaf de website kunt u worden doorgestuurd naar inhoud van websites van derden. Aangezien de VERANTWOORDELIJKE niet altijd de inhoud kan controleren die door derden op hun respectieve websites wordt geïntroduceerd, aanvaardt zij geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze inhoud. In ieder geval zal het overgaan tot de onmiddellijke intrekking van alle inhoud die in strijd zou kunnen zijn met de nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde, en overgaan tot de onmiddellijke intrekking van de doorverwijzing naar genoemde website, waarbij de bevoegde autoriteiten op de hoogte worden gesteld van de inhoud.
in kwestie.
De VERANTWOORDELIJKE is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die is opgeslagen, bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend, in forums, chats, bloggenerators, opmerkingen, sociale netwerken of andere middelen waarmee derden inhoud onafhankelijk op de website kunnen publiceren. AANSPRAKELIJK. Echter, en in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 11 en 16 van de LSSICE, wordt het beschikbaar gesteld aan alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidstroepen, die actief meewerken aan het intrekken of, indien van toepassing, blokkeren van alle inhoud die van invloed kan zijn op of in strijd is met nationale of internationale wetgeving, rechten van derden of goede zeden 
en openbare orde. In het geval dat de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website is die vatbaar zou kunnen zijn voor deze classificatie, dient u de websitebeheerder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Deze website is gecontroleerd en getest om naar behoren te werken. Een correcte werking kan in principe 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. De VERANTWOORDELIJKE sluit echter niet uit dat er bepaalde programmeerfouten zijn, of dat er overmacht, natuurrampen, stakingen of gelijkaardige omstandigheden optreden die de toegang tot de website onmogelijk maken.

IP-adressen

De servers van de website kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam detecteren die door de gebruiker worden gebruikt. Een IP-adres is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan een computer wanneer deze verbinding maakt met internet. Al deze informatie wordt vastgelegd in een serveractiviteitsbestand dat de daaropvolgende verwerking van de gegevens mogelijk maakt om alleen statistische metingen te verkrijgen die het mogelijk maken het aantal pagina-impressies, het aantal bezoeken aan de webservers, de volgorde van bezoeken, de toegangspunt, enz.

4. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Voor de beslechting van alle geschillen of problemen met betrekking tot deze website of de activiteiten die daarin worden ontwikkeld, is de Spaanse wetgeving van toepassing, waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, die bevoegd zijn om alle geschillen die ontstaan ​​of verband houden met het gebruik ervan op te lossen bij de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de GEBRUIKER of de plaats van nakoming van de verplichting.